FrontRetail, software punt de venda per Retail

FrontRetail és la solució ideal per al punt de venda en un comerç. Gràcies al disseny visual de les pantalles, FrontRetail és una eina intuïtiva i fàcil per al venedor/a, que no requereix formació ni coneixements informàtics. A més, totes les funcions de venda, control i estadística estan dissenyades per a pantalles tàctils, evitant costosos processos d'aprenentatge per a l'usuari.

FrontRetail és altament personalitzable, aportant una solució per a cada necessitat: boutiques, sabateries, tendes d'esport, perfumeries, electrodomèstics, supermercats, etc. A més, la seva escalabilitat permet que s'adapti a la dimensió del client, podent cobrir des d'una petita tenda a una cadena amb centenars d'establiments.

Característiques 

Pantalla de venda

 • Totes les funcions de venda són configurables per usuari. Existeixen més de 70 funcions diferents per personalitzar un perfil d'usuari en funció del tipus de venda i dels permisos del mateix.
 • La forma més ràpida per vendre un article és llegir el seu codi de barres amb el lector. En llegir el codi de barres s'identifica immediatament la talla i el color de l'article.
 • Si en lloc del codi de barres s'introdueix la referència de l'article, automàticament es mostren en pantalla les talles i colors disponibles de l'article.
 • Després d'introduir un article en la pantalla de venda, es visualitza la fotografia del mateix.
 • Existeixen múltiples formes per buscar un article, si no disposa de codi de barres:
  1. Per referència interna o del fabricador.
  2. Per descripció.
  3. Per departament, secció, família i subfamília.
  4. Per marca i línia.
  5. Per temporada.
 • La pantalla de cerca d'un article visualitza el preu de venda i l'estoc per facilitar la localització de l'article que s'està buscant.
 • Sempre que l'usuari estigui autoritzat, amb un només botó pot:
  • Consultar totes les tarifes de venda de l'article.
  • Consultar l'estoc de l'article en les altres tendes o magatzems de l'empresa.
  • Consultar si l'article està reservat i a qui.
  • Consultar si l'article està prestat i a qui.
  • Consultar si hi ha reposicions de proveïdor pendents de rebre.
  • Canviar les unitats de venda.
  • Canviar el preu de venda.
  • Canviar el descompte de la línia o del total de la venda.

Totalització d'una venda

 • Normalment, en la totalització de la venda s'imprimeix un tíquet. No obstant això, FrontRetail permet definir altres tipus de documents per la totalització d'una venda: factures, albarans, notes de lliurament...
 • En la pantalla de totalització, l'usuari ha de seleccionar la forma de pagament. Si l'import lliurat pel client és superior al total de la venda, es mostra en pantalla l'import a retornar com a canvi.
 • També és possible assignar a una venda diverses formes de pagament. Ex: una part en efectiu o la resta a crèdit.
 • Per a les vendes a crèdit, l'usuari té l'obligació d'indicar a quin client es realitza, per a un posterior control i seguiment del cobrament.
 • FrontBoutique és un programa multimoneda. És possible cobrar una venda fins i tot en dues o més monedes diferents, calculant els imports corresponents en funció del tipus de canvi definit. En seleccionar una moneda, es visualitzen en pantalla els diferents tipus de bitllets i monedes per facilitar la introducció de l'import lliurat pel client.
 • Si s'accepten talons o xecs, l'usuari pot introduir el nombre identificatiu del mateix per conèixer la procedència del mateix a posteriori.
 • Per donar un millor servei en el punt de venda, poden definir-se diferents dissenys per a la impressió del document que la hi lliura al client. Per exemple: idiomes diferents.
 • Existeixen a més dues formes de deixar la venda en espera abans de totalitzar-la: per venedor o per client

Fidelització de clients

 • FrontRetailpermet donar d'alta fitxes de clients en la base de dades, per establir condicions especials als mateixos (forma de pagament, tarifa de preus, descomptes...) i a més, realitzar un seguiment posterior de les seves compres per detectar preferències i hàbits de compra, tendències, etc.
 • En qualsevol moment durant la realització d'una venda, és possible seleccionar a quin client ha d'assignar-se la mateixa.
 • En assignar un client a la venda, es mostren en la pantalla de venda una sèrie d'indicacions visuals per conèixer amb detall l'estat del compte del client. Les indicacions són les següents:
  • RISC: En la fitxa del client pot assignar-se un import màxim de crèdit. Aquesta indicació s'activa si el total de crèdit pendent del client excedeix l'import definit en la seva fitxa. També s'activa si el client ha retornat un rebut, pagaré, xec, etc. Si l'usuari no està autoritzat per vendre a crèdit a un client excedit de risc, haurà de seleccionar un forma de pagament efectiu en totalitzar la venda o sol·licitar autorització a un usuari supervisor.
  • PRÉSTECS:Aquesta indicació s'activa si el client ja té articles prestats. Aquesta indicació es desactiva en totalitzar com a venda els articles prestats o en el cas en què el client els retorni en perfecte estat.
  • PENDENTS:Aquesta indicació avisa que el client té un saldo al nostre favor, és a dir, té vendes a crèdit que encara no ha saldat. Per saldar el deute, l'usuari ha d'utilitzar el botó Cobraments de la pantalla de venda.
  • BESTRETES:Aquesta indicació avisa que el client té un saldo al seu favor. Aquest saldo al seu favor pot haver-se originat de dues formes diferents: mitjançant un lliurament a compte en realitzar una reserva o amb la generació d'un val quan ha retornat un article i no se li ha retornat l'import del mateix. En totalitzar una venda, poden assignar-se les bestretes per disminuir l'import de la venda actual amb el saldo disponible a favor del client.
  • ARRANJAMENTS:Aquesta indicació avisa que el client ha deixat article per arreglar: escurçar, cenyir, etc. Amb el botó Arranjaments l'usuari pot consultar-los, introduir un nou arranjament o fer lliurament al client d'un article que ja està arreglat. Els arranjaments poden ser amb o sense cost addicional sobre la venda.
  • COMANDES:Aquesta indicació avisa que el client té artícles reservats. Amb el botó Reserves, l'usuari pot consultar-los, fer noves reserves o totalitzar-les com a venda. Per a cada reserva, l'usuari pot introduir la data prevista de lliurament, imports lliurats a compte, despeses de cancel·lació i observacions.
 • Per a clients codificats la venda pot ser totalitzada com a albarà. Periòdicament, des de ICGManager, pot realitzar-se una facturació automàtica de tots els albarans pendents dels clients.
 • Existeixen funcions específiques per consultar qualsevol tipus d'informació sobre el client: compres realitzades detallant la data, l'article i el preu, termini de pagament de les vendes a crèdit, etc

Estadístiques i tancament de caixa

 • FrontRetailobliga a realitzar almenys un tancament de caixa diari, ja que en un tancament de caixa no poden haver-hi moviments de més d'un dia.
 • Abans de visualitzar el quadrament de caixa, l'usuari ha de declarar tot l'efectiu per a cadascuna de les monedes utilitzades, detallant el nombre de bitllets i monedes de cada valor.
 • Una vegada finalitzada la declaració d'efectiu, s'imprimeix el tancament de caixa (també denominat Z). En el tancament de caixa es mostra el quadrament d'efectiu (la diferència entre el càlcul realitzat pel programa i l'import declarat per l'usuari). Per configuració, poden afegir-se una sèrie d'informes per completar la informació del dia: desglossaments de vendes (per forma de pagament, per venedor o per departament), informes d'auditoria (canvis de preus realitzats, devolucions, descomptes...), etc.
 • FrontBoutiquepresenta també una extensa col·lecció d'informes i gràfiques per controlar i analitzar tots els moviments produïts en la tenda.

Comunicacions amb una base de dades de la central

FrontRetail pot comunicar amb una base de dades central, gestionada amb ICGManager, de dues formes diferents:

 • En temps real: La tenda està connectada on-line amb la base de dades de la central. Tots els moviments generats per una cadena de tendes són actualitzats i presentats en temps real en la mateixa base de dades. És l'única forma recomanada si es desitja consultar estocs i cobraments pendents de totes les tendes en qualsevol d'elles.
 • En temps diferit: La tenda té una base de dades pròpia. En realitzar el tancament de caixa diari, exporta de forma automatitzada les vendes i altres transaccions a la central. Les modificacions d'articles i preus realitzades per la central s'importen també periòdicament.

Cide Xarxes i Telecomunicacions S.L.

C/HORTA, 13
43470 - LA SELVA DEL CAMP
TARRAGONA - SPAIN
TELF : 977 845 707
CIDE@CIDE.CAT